+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Yurtdışından Türkiye’ye Eşya Götürülmesi

Gümrük Kanunu, yurt dışında bulunan bazı vatandaşlarımıza naklihane yoluyla ev eşyalarını gümrük vergisi ödemeden Türkiye’ye ithal hakkı tanımıştır.
Buna göre;
Yabancı memleketlere yerleşip en az iki yıl süreyle ikametten sonra yurda dönen Türk vatandaşları,Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, naklihane hakkından yararlanırlar.
Naklihane hakkı aile ünitesine tanınmıştır. Karı, koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile sayılır ve bir naklihane hakları vardır. Ailesi ile birlikte oturan çocuklar 18 yaşını tamamladıktan sonra, iki yıl yurt dışında oturmuşlarsa naklihane hakları doğar.
Ev eşyalarının gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için eşya,
a) Ev eşyası olmalıdır,
b) Kullanılmış olmalıdır,
c) İthal edene ait olmalıdır,
d) Naklihane suretiyle getirilmelidir.
Evde kullanılan oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ev eşyası kabul edilir. Kişisel bilgisayar ve aksesuarları ile çanak çapları 120 cm kadar olan uydu (çanak) antenler de ev eşyası kabul edilmektedir.
Naklihane eşyası, eşya sahibi ile beraber veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olmalıdır. Kullanılmış ev eşyası ithali için eşyanın bir listesinin yapılması ve gümrüğe bizzat başvurulması gerekir.

Naklihane eşyası, bir partide getirilebileceği gibi muhtelif partiler halinde de getirilebilir. Ancak ikinci parti eşyanın, eşya sahibinin Türkiye’ye giriş tarihinden 6 ay içinde gümrüğe getirilmiş olması ve daha önceki partide ithal edilen eşyalardan olmaması gerekir. Aynı cins eşyanın ikinci defa muafen ithaline izin verilmez.

Yurt dışında en az iki yıl ikamet edenler ikametin nakledildiğine ilişkin mahalli Konsolosluklarımızdan alacakları “İkamet Nakil Belgesi”ni; milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlileri ise atama kararı ile görevin sona erdiğini gösteren belgeyi, Gümrük İdarelerine ibraz ederler.

Not : Naklihane yoluyla ev eşyalarının ithalinde gümrük vergisi alınmamaktadır.
Ancak radyo ve TV yayını alan cihazlardan Bandrol ücreti alınır. Bandrol ücreti, eşyaların vergili veya vergisiz ithaline bakılmaksızın listede belirtilen cihazlardan alınmaktadır. Hangi cihazlardan ne miktarlarda bandrol ücreti alınacağı son bölümde belirtilmiştir.

Evlilik Nedeni İle İthal Edilen Eşya
Türkiye’de oturan bir Türk ile evlenen kişinin ev eşyaları, gümrük vergisinden muaf olarak Türkiye’ye ithal edilebilir. Ancak bu kiþilerin ikametlerini evlilik nedeniyle Türkiye’ye nakletmeden önce, en az 12 ay yurt dýþýnda bulunmalarý gereklidir.
Gümrük vergisi muafiyeti;
a) Ýkametgahý Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek gelmiþ olan veya,
b) Evlenmek üzere yabancý ülkedeki asli ikametgahýný terk ile Türkiye’ye gelmiþ ve burada evlenmiþ olan,
c) Herhangi bir sebeple Türkiye’ye gelip, en çok bir yýl içinde ikametgahý Türkiye’de olan bir Türk ile evlenen kiþilere tanýnýr.
- Evlenen bu kiþilere, ikametgahý yabancý ülkede olanlar tarafýndan gönderilen hediyeler de gümrük vergisinden muaf bulunmaktadýr. Evlilik nedeniyle gönderilecek bu hediyelerin ticari miktar ve mahiyette olmamasý ve her bir hediyenin kýymetinin 300 Euro’yu toplam hediye kýymetinin ise 3.000 Euro’yu aþmamasý gerekir.
- Ýthal edilen eþyalarýn yeni veya kullanýlmýþ olmasýna bakýlmaz. Eþyalar tek seferde getirilebileceði gibi, muhtelif partiler halinde de getirilebilir. Ancak ev eþyalarýnýn, ilgilinin beraberinde veya evlenme aktinden en erken 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmesi gerekir.
Gümrük idareleri, muafiyetten faydalanmak isteyen kiþiden evlenme aktini gösterir belgeyi isterler. Eþyalarýn, evlilik aktinden önce getirilmesi halinde ise, eþyanýn gümrük vergilerini karþýlayacak miktarda teminat aranýr.
Gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen eþya, ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe kiralanamaz, devredilemez ve satýlamaz.

Yabancı Ülkelerde Vefat Edenlere Ait Eşyanın İthali
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü nedeniyle Türkiye’de ikamet edenlere veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk vatandaşlarına miras yoluyla intikal eden intikal eden kişisel eşya, ev eşyası ve kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmamaktadır.

go-backNEWGERİ

Üste Git